!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Ordinare föreningsstämma skall hållas årligen före september månads utgång.

Motionsrätt
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelse till denna stämma skall ärende skriftligen anmälas till styrelsen senast före augusti månads utgång eller den tid som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt ovan skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt föreningens stadgar eller enligt lag.

Uppdaterad 2016-03-16